Algemene voorwaarden

 1. J.H. Lefers B.V., handelend onder de namen Lefers Advocaten en Lefers Advocatuur, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 08136176.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Lefers Advocaten opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Lefers Advocaten met inachtneming van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Lefers Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van art. 7:407 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
 5. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van Lefers Advocaten, de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van deze vennootschap en al degenen die al dan niet in dienst van Lefers Advocaten werkzaam zijn, alsmede vroegere voor Lefers Advocaten werkende (rechts)personen (vennootschappen, bestuurders, aandeelhouders, adviseurs en medewerkers) met inbegrip van hun eventuele erfgenamen indien zij aansprakelijk worden gehouden, nadat zij het kantoor van Lefers Advocaten hebben verlaten.
 6. Lefers Advocaten bepaalt wie binnen Lefers Advocaten met de uitvoering van de opdracht wordt/ worden belast, in voorkomend geval met inschakeling van derden, waaronder hulppersonen.
 7. Lefers Advocaten zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 8. Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever aan Lefers Advocaten een honorarium verschuldigd volgens de bij Lefers Advocaten gebruikelijke tarieven, vermeerderd met de omzetbelasting en verschotten. De verrichte werkzaamheden zullen in principe maandelijks in rekening worden gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de debiteur geacht in verzuim te zijn en is Lefers Advocaten gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
 9. De gezamenlijke aansprakelijkheid van Lefers Advocaten, zo mede van al degenen die zijn genoemd in artikel 5, is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Lefers Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het  desbetreffende geval voor rekening van Lefers Advocaten komt.
 10. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Lefers Advocaten aan opdrachtgever in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van Euro 25.000,00.
 11. Lefers Advocaten is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden verhaald. Lefers Advocaten is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 12. Opdrachtgever vrijwaart Lefers Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de door Lefers Advocaten in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houdende met de werkzaamheden van Lefers Advocaten ten behoeve van opdrachtgever.
 13. De uit vorenstaande voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Lefers Advocaten.
 14. Het betreffende dossier zal gedurende een periode van tien jaren na het afsluiten van de zaak in het archief van Lefers Advocaten worden bewaard. Na het verstrijken van deze termijn zullen het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.
 15. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. Lefers Advocaten is deelnemer aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van Lefers Advocaten in alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. De regeling is te raadplegen op de website van de Geschillencommissie Advocatuur. Alle overige geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement waar Lefers Advocaten gevestigd is.
 16. Deze algemene voorwaarden zijn op 5 februari 2018 gedeponeerd onder nummer 08136176 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.