Informatie dienstenrichtlijn

 1. Lefers Advocaten is een handelsnaam van Mr. J.H. Lefers B.V.. Dit is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.), gevestigd en kantoorhoudende te (7151 NS) Eibergen aan de Kiefteweg 84.
 2. Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is: 08136176.
 3. Het postadres is: Postbus 26 te (7150 AA) Eibergen.
 4. Per e-mail is iedere medewerker rechtstreeks te bereiken op zijn/haar e-mailadres, dat gevormd wordt door zijn/haar voornaam, gevolgd door: @lefers-advocaten.nl. Ons algemene e-mailadres is: info@lefers-advocaten.nl.
 5. Het algemene telefoonnummer is: 0545 725 925. Het algemene faxnummer is: 0545 725 926.
 6. Jan Lefers is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, kantoorhoudende te (2596 XM) Den Haag aan de Neuhuyskade 95. Het telefoonnummer van de Orde van Advocaten is: 070 – 3353535 en het e-mailadres is: info@advocatenorde.nl. De Advocatenwet en de gedragsregels van de Orde zijn van toepassing. Deze zijn te vinden onder: https://www.advocatenorde.nl/616/consumenten/regels-voor-advocaten.
 7. Het BTW-nummer van Lefers Advocaten is: 814703963.
 8. Op de overeenkomst tot dienstverlening door Lefers Advocaten zijn de algemene voorwaarden van toepassing die te vinden zijn op de website. Op verzoek worden ze kosteloos toegezonden.
 9. Op alle overeenkomsten tussen Lefers Advocaten en de opdrachtgever, alsmede op alle overige met de hiervoor bedoelde samenhangende rechtsverhoudingen tussen Lefers Advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen.
 10. Lefers Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van Lefers Advocaten in alle gevallen waarin de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. Alle overige geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen exclusief worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij enige dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet, is in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd de rechter van de rechtbank in het arrondissement waarin Lefers Advocaten kantoor houdt.
 11. Lefers Advocaten is verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade bij Markel International Insurance Company Limited, gevestigd te (3016 BM) Rotterdam aan het Westplein nr. 12-14. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. De hoogte van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt (in voorkomende gevallen): € 1.000.000,00 per aanspraak.
 12. Lefers Advocaten heeft een interne klachtenregeling alsmede neemt Lefers Advocaten deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen, indien en voor zover deze niet intern kunnen worden opgelost, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden. Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 13. Een afschrift van het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie op het adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (tel. 070 – 310 53 10). Het Reglement vindt u teven op file:///C:/Users/Jan%20Lefers/Downloads/reglement_geschillencie_advocatuur[1].pdf.
 14. De interne klachtenfunctionaris is mr. J.H. Lefers, Lefers Advocaten, Kiefteweg 84, 7151 NS Eibergen, Postbus 26, 7150 AA Eibergen, tel. 0545 725 925, jan@lefers-advocaten.nl
 15. De uurtarieven van Lefers Advocaten variëren en zijn afhankelijk van het aantal jaren ervaring van de desbetreffende advocaat en zijn/haar opleidingsniveau. Het exacte uurtarief wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Onze kosten zijn gebaseerd op het voormelde uurtarief vermenigvuldigd met het aantal aan de opdracht bestede uren (of gedeelte van uren), te rekenen in vaste tijdseenheden van zes minuten. Het uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari aangepast (indexering). Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid en ervaringsjaren, specialismen en omvang van de te berekenen schadevergoeding leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. U zult tijdig van deze tariefswijziging op de hoogte worden gebracht. Reistijd wordt in rekening gebracht tegen het overeengekomen uurtarief. Kilometerkosten worden niet apart bij u in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 16. Lefers Advocaten is een advocatenkantoor dat zich bezighoudt met juridische dienstverlening (zowel advieswerkzaamheden als procesvoering) op het gebied van letselschade en huurrecht. Bij het aangaan van de overeenkomst zal (per geval) zowel mondeling als schriftelijke de aard en indien mogelijk, de omvang van de werkzaamheden beschreven worden.

Bovenstaande informatie zijn wij verplicht mee te delen op basis van de Dienstenrichtlijn.