Letselschade

Wat is letselschade

Letselschade of letsel is de lichamelijk en geestelijke (immateriële) schade die een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeval betrokken is. Het kan daarbij gaan om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een ongeval tijdens het sporten of tijdens het klussen in of rondom het huis of om de gevolgen van een medische fout. Ook in het geval van mishandeling kan er sprake zijn van letselschade.

Welke schadeposten zijn er?

Voor meer informatie over schadeposten: klik hier.

Wat is smartengeld?

Smartengeld wordt ook wel immateriële schadevergoeding genoemd, omdat het niets te maken heeft met materie (zaken). Het is een vergoeding voor pijn, verdriet, angst en alle negatieve gevoelens die u heeft opgelopen als gevolg van de gebeurtenis.

Waarom moet ik een medische machtiging afgeven?

Zelfs een advocaat kan niet zo maar medische informatie over u opvragen bij bijvoorbeeld uw huisarts, specialist of fysiotherapeut. De zorgverlener in kwestie moet een machtiging krijgen van zijn/haar patiënt om deze informatie aan uw advocaat te mogen verstrekken. Uit de handtekening van u onder de medische machtiging blijkt dat u deze toestemming hebt gegeven.

Wat is no cure no pay?

No cure no pay is Engels voor “geen oplossing, geen betaling”. Het betekent eigenlijk dat u de afspraak maakt met uw rechtsbijstandverlener dat als hij voor u niets kan regelen, u niets hoeft te betalen. Advocaten mogen zo’n afspraak niet maken, andere rechtsbijstandverleners wel. Dit is in letselschade eigenlijk een onjuist middel, omdat de wetgever al heeft bepaald dat een veroorzaker van een ongeval al verplicht is om de buitengerechtelijke kosten van het slachtoffer te betalen. In Nederland zien we helaas vaak dat slachtoffers wordt voorgespiegeld dat zij hier een goede deal mee sluiten, maar vaak wordt er dan feitelijk door het slachtoffer dubbel betaald voor de kosten buiten rechte: de rechtsbijstandverlener bedingt een percentage van de schadevergoeding van het slachtoffer als beloning voor de bijstand. Het slachtoffer is dan meestal slechter af.

De Orde van Advocaten heeft formeel no cure no pay voor advocaten verboden. Sinds 2014 is er een proef mogelijk om onder bijzondere omstandigheden toch zo’n afspraak te maken. Voor meer informatie hierover: klik hier.

Een rechtsbijstandsverzekering is toch ook een advocaat?

Nee, bij rechtsbijstandverzekeringen werken meestal alleen juristen die geen advocaat zijn. Als het toch een advocaat is, dan wordt dat wel apart vermeld. Zie ook de pagina over hoe u uw belangenbehartiger zoekt: klik hier.

Ik heb een rechtsbijstandsverzekering. Kan ik nu toch een letselschade advocaat inschakelen?

Jazeker, dat kan! Wij kunnen u u vrijblijvend uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. Het komt er op neer dat een rechtsbijstandsverzekeraar u niet kan verbieden dat u tijdelijk een letselschade advocaat inschakelt om het traject van de onderhandelingen met de verzekeraar over te nemen. Mocht er dan toch nog een procedure moeten worden gevoerd, dan is de rechtsbijstandsverzekeraar gehouden om de kosten van zo’n procedure te vergoeden op basis van die verzekering.

Ik kom in aanmerking voor een pro deo advocaat (rechtsbijstand gefinancierd door de overheid). Kan dat ook?

Wij vertellen u graag hoe dat in zo’n geval gaat lopen.

Wordt er altijd geprocedeerd in letselschades?

Nee. De praktijk leert dat in grofweg 95% van alle letselschades er buiten de rechter om tot een akkoord gekomen kan worden met de verzekeraar. De afspraken hierover leggen we dan vast in een overeenkomst. De praktijk leert wel dat er vaak tussentijds bij knelpunten in de onderhandeling de hulp van de rechter moet worden ingeroepen om een bepaald deel van het geschil tussen slachtoffer en verzekeraar op te lossen. Dit kan heel goed via de zogenaamde deelgeschillenprocedure, die bijna altijd gratis is voor het slachtoffer omdat de verzekeraar de kosten hiervan moet betalen.

Er is een aantal situaties denkbaar waarin geprocedeerd wordt of kan worden:

  • wanneer de aansprakelijkheid voor het ongeval niet wordt erkend;
  • wanneer ten onrechte een beroep wordt gedaan op een bepaald percentage eigen schuld van het slachtoffer;
  • wanneer ontkend wordt dat het letsel en de schade door het ongeval zijn veroorzaakt;
  • wanneer discussie staat over de omvang van bepaalde schadeposten of over sommige schadeposten;
  • wanneer geweigerd wordt om een bepaald voorbehoud voor toekomstige schade op te nemen in de regeling.

Het voordeel van een advocaat ten opzichte van een niet-advocaat is dat de eerste altijd een procedure kan starten om een oordeel te krijgen van de rechter. Een niet-advocaat kan dat vaak niet en zal de zaak eerst weer aan een advocaat moeten overdragen. Dit kost tijd en geld.

De verzekeraar heeft een voorstel gedaan voor de afwikkeling. Zou u eens willen kijken of dit een goed voorstel is?

Geen probleem. U kunt contact met ons opnemen om dit voorstel te laten toetsen.

Wat is mediation?

Een alternatief voor een procedure is het opstarten van een mediation traject. Daarbij wordt door beide partijen een onafhankelijke persoon ingeschakeld, die beide partijen aan tafel uitnodigt en hen samen in gesprek laat gaan om te komen tot een eigen oplossing van het geschil. Zeker in zaken waarin veel emotie aanwezig is kan een dergelijk traject helpen om vooruitgang te boeken. Uw advocaat is bij zo’n traject aanwezig om u te ondersteunen.

Huurrecht

Mijn huurder betaalt niet. Wat kan ik doen?

Check allereerst in uw huurcontract wat u hebt afgesproken met uw huurder. Is er een waarborgsom of een bankgarantie? Dan kan het zinvol zijn om deze te verrekenen met de achterstand. Doe dit echter niet meteen, maar overleg eerst met uw advocaat of het niet verstandig is om nog even te wachten. In alle gevallen geldt dat u de huurder zult moeten sommeren om alsnog aan de betalingsverplichting te gaan voldoen. Lefers Advocaten helpt u daar graag en goed bij om dit op de juiste manier te doen.

Ik heb overlast van mijn buren. Hoe pak ik dat aan

Als huurder van een woning zult u allereerst moeten gaan klagen bij uw verhuurder. Als deze verhuurder ook de verhuurder is van de overlastveroorzaker, dient de verhuurder de klachten in ieder geval goed te onderzoeken. Daarnaast kunt u ook zelf het nodige doen. Vraag andere buren of zij ook overlast ervaren en klaag dan samen. Samen sta je sterker. Meld de overlast ook altijd bij de politie en vraag eventuele getuigen die de overlast ook horen (bijvoorbeeld bezoek bij u thuis) of zij dit schriftelijk willen verklaren. In het uiterste geval kunt u ook zelf een procedure tegen de overlastveroorzaker of de niet optredende verhuurder opstarten.

De huurprijs van mijn winkelpand is te laag. Kan ik deze verhogen?

Dat kan. De wet bepaalt wel dat dit slechts een keer per vijf jaren kan en dan moet u ook nog wachten tot het einde van een overeengekomen termijn. Daarnaast moet u als verhuurder eerst samen met uw huurder een deskundige laten benoemen om redelijkheid van de huurprijsaanpassing te laten toetsen. Lefers Advocaten helpt u hier graag mee.

De huurder klaagt over gebreken aan het pand. Wat moet ik doen?

Check allereerst of de gebreken niet door hem zelf zijn veroorzaakt en of ze niet vallen onder het onderhoud dat voor rekening van de huurder komt. Bij twijfel: kijk in de huurovereenkomst, in het zogenaamde Besluit Kleine Herstellingen of overleg met Lefers Advocaten. Als blijkt dat het uw onderhoud is, dan zult u zelf actie moeten ondernemen om over te gaan tot herstel binnen redelijke grenzen. Mocht u hierover twijfelen: er is veel jurisprudentie hierover en wij helpen u graag om uw weg te vinden in dit juridische woud.

Ik wil mijn bedrijf overdragen aan een ander. Kan ik deze ook indeplaatsstellen in mijn huurcontract?

Bij winkelruimte is dit wettelijk geregeld. Let er wel op dat u dit moeten regelen met uw verhuurder voor u de overdracht daadwerkelijk doet, anders loopt u als huurder zeer grote risico’s.

Een makelaar wil mijn huurpand taxeren. Moet ik daar aan meewerken?

Dat hangt van de reden af waarom dit gebeurt. In de meeste huurcontracten staat in de kleine lettertjes opgenomen wanneer dit mag gebeuren. Bij twijfel kunt u overleg plegen met Lefers Advocaten.

Kan ik de huurovereenkomst met mijn huurder opzeggen?

Opzeggen kan altijd, maar voor de verhuurder gelden er altijd termijnen en vaak ook verplichten opzeggingsgronden. Als de huurder niet meewerkt, dient de verhuurder op basis van deze opzeggingsgronden de procedure in te gaan. Latere opzeggingsgronden kunnen dan bijna niet meer worden opgevoerd! Overleg dus goed met uw advocaat voordat u gaat opzeggen en neem met hem de formaliteiten goed door. Dit kan veel problemen later voorkomen.

Ik heb het pand zelf nodig. De huurder wil niet vertrekken. Hoe pak ik dat aan?

Bij woonruimte en bij winkelruimte is er de wettelijke mogelijkheid om een huurovereenkomst te laten beëindigen door de rechter omdat u het pand zelf nodig hebt. Dit moet dan wel dringend zijn en het moet eigen gebruik betreffen. Wij leggen u graag uit welke mogelijkheden er toch vaak zijn.