Wat is huurrecht

 

Wat is huurrecht?

Het huurrecht is een apart deel van het burgerlijk recht. Het regelt de mogelijkheden en gevolgen van het sluiten van een huurovereenkomst. De wetgever vond  het huurrecht zo belangrijk, dat er in het Burgerlijk Wetboek (BW) een aparte afdeling is opgenomen voor het huurrecht.

Definitie huurovereenkomst

Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (art. 201 van boek 7 van het BW).

Kenmerken: (een deel van) een zaak en een tegenprestatie.

Als het om landbouw gaat, betreft het pacht. Ook daarvoor geldt een aparte regeling in het BW.

Mocht het een zakelijk recht van gebruik en bewoning zijn, dan gelden eveneens de huurregels niet.

Soorten huurrecht

De wetgever heeft algemene regels in gesteld die voor iedere huurovereenkomst gelden. In het algemeen zijn deze regels zogenaamd regelend recht: partijen mogen er in hun overeenkomst van afwijken.

Het eerste onderscheid betreft de vraag of het roerende of onroerende zaken betreft. Bij roerende zaken kunt u denken aan de huur van bijvoorbeeld auto’s en machines, bij onroerende zaken wordt er weer een onderscheid gemaakt tussen gebouwde onroerende zaken en ongebouwde onroerende zaken.

Bij gebouwde onroerende zaken is er het onderscheid tussen bedrijfsruimte en woonruimte. Woonruimte wordt binnen bepaalde huurgrenzen fors beschermd, bij bedrijfsruimte is er weer een onderscheid.

Bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW betreft de zogenaamde middenstandsbedrijfsruimte: winkels, supermarkten, horeca, kortom: bedrijfsruimte met een voor het publiek toegankelijk lokaal. Deze bedrijfsruimte is ook erg gereguleerd door de wetgever: afwijken kan nauwelijks, behalve als het in het voordeel van de huurder is of als de rechter van tevoren toestemming heeft gegeven voor deze afwijking.

Overige bedrijfsruimte is veel vrijblijvender geregeld. Hieronder vallen kantoren, garageboxen, fabrieken, sporthallen, maar ook sommige bedrijfsruimtes die niet onder de 290 BW-bedrijfsruimte vallen. Voor deze bedrijfsruimtes geldt dat er veel meer geregeld en afgesproken kan worden in het huurcontract. Omdat deze bedrijfsruimte is geregeld in art. 230a van boek 7 van het BW, wordt deze bedrijfsruimte meestal 230a BW-bedrijfsruimte of overige bedrijfsruimte genoemd.