Klachtenregeling Lefers Advocaten

Klachtenregeling Lefers Advocaten

 1. Op onze dienstverlening is de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
 2. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, legt u uw bezwaren eerst voor aan ons kantoor. Deze klachtenregeling dient daarbij als basis.
 3. U dient uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat de aanleiding vormt tot uw klacht.
 4. Ons kantoor zal via onze klachtenfunctionaris, Mr. J.H. Lefers, een oplossing voor het gerezen probleem zoeken. Een eventuele oplossing zal altijd schriftelijk worden bevestigd aan u binnen vier weken na binnenkomst van de klacht.
 5. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend hebben opgelost, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren deze niet schriftelijk heeft afgehandeld.
 6. Het meest actuele Reglement Geschillencommissie Advocatuur kunt u opvragen bij:

De secretaris van de Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 – 3105310 (ma t/m vr van 09.00 tot 17.00 uur)
Zie: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2713/advocatuur

 1. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 2. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis, tenzij u het geschil aanhangig maakt als consument en u verklaart dat u het geschil door een bindend advies beslist wenst te zien.
 3. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000 en u uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.
 4. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
 5. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 6. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie.
 7. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.