Hoe verloopt een letselschade

Er zijn 3 fases in letselschade: de fase waarin de aansprakelijkheid wordt bepaald, de fase waarin de omvang van de schade wordt vastgesteld en de fase van de afronding van de letselschade.

Zodra u zich meldt bij Lefers Advocaten, wordt u gevraagd of er al duidelijkheid is over de aansprakelijke persoon. Zo’n eerste gesprek is altijd gratis.

Eerste fase: de aansprakelijkheid

Soms is nader onderzoek nodig voor de vraag wie er aansprakelijk is. Hierbij wordt gekeken wie aansprakelijk is, op welke juridische gronden en of de zaak nog niet is verjaard. Zodra daar duidelijkheid over is, worden de aansprakelijkstellingen verstuurd. Vaak komt hierna overleg op gang over de aansprakelijkheid met de achterliggende verzekeraar.

Mocht erkenning van de aansprakelijkheid op problemen stuiten, dan is het altijd mogelijk om daarvoor de rechter in te schakelen. Dit kan via verschillende procedures, zoals een deelgeschilprocedure, een voorlopig deskundigenbericht, een voorlopig getuigenverhoor of een bodemprocedure. Als processpecialist kunnen wij u haarfijn de verschillen uitleggen. Vaak is een procedure niet nodig en komen partijen in onderling overleg tot overeenstemming over de aansprakelijkheid.

Soms is het zo dat een veroorzaker niet geheel 100% aansprakelijk is voor de schade van het slachtoffer. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u als automobilist de gordel niet droeg en met uw hoofd tegen de voorruit bent gekomen. In de praktijk zien wij dan dat een deel van uw schade voor eigen rekening en risico blijft. Ook voetgangers en fietsers worden vergaand beschermd, maar moeten soms toch genoegen nemen met een lager percentage. Wij kunnen u dat allemaal uitleggen.

Tweede fase: de omvang van de schade

Zodra de fase van de aansprakelijkheid is afgerond met een erkenning van de aansprakelijkheid, kan overgegaan worden tot het in kaart brengen van de schade. Ook dit is bij uitstek een juridisch terrein, omdat veel verzekeraars de troefkaart uitspelen dat (een deel van) de schade niet in causaal verband staat met het ongeval. Een verzekeraar voert dat vaak aan bij bijvoorbeeld whiplash-achtige klachten. Er wordt dan vaak gesteld dat er geen medische causaliteit is. Dit is juristentaal voor de stelling dat een deel van de schade niet medisch kan zijn veroorzaakt door het ongeval. Hierbij kunnen wij u goed helpen: wij kunnen u uitleggen wat het verschil is tussen juridische causaliteit (die door rechters wordt gevolgd en een minder vergaand verband vraagt tussen het ongeval en de gevolgen) en medische causaliteit.

Zodra de aansprakelijkheid is erkend, gaat de verzekeraar over tot betaling van voorschotten. Lefers Advocaten helpt u bij het in kaart brengen van uw schade en ontzorgt u bij het aanvragen van tussentijdse voorschotten.

Derde fase: afronding van de schade

Deze fase komt in beeld, zodra er sprake is van een medische eindtoestand. Hiermee wordt bedoeld dat uw letsel geheel is genezen dan wel dat er een situatie is ontstaan waarin de artsen aangeven dat het letsel stabiel is en niet verder geneest. U kunt dus helemaal genezen, maar soms houdt u er gevolgen aan over. Zo’n medische eindtoestand wordt vaak bereikt grofweg 1 a 2 jaar na het ongeval. Soms is een onderzoek door één of meer onafhankelijke specialisten nodig om deze eindtoestand in beeld te brengen. Lefers Advocaten helpt u bij deze onderzoeken en zorgt er voor dat dit op tijd gebeurt door de juiste, onafhankelijke specialisten. Zodra die onderzoeken voorhanden zijn, kan er afgewikkeld worden. De eventuele toekomstige schade wordt geschat of nader berekend, afhankelijk van de complexiteit van uw situatie. Eventueel worden voorbehouden voor toekomstige schades uitonderhandeld en vastgelegd. Dit alles wordt neergelegd in een bindende overeenkomst, de zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Dit is een contract, waarin u en de verzekeraar vastleggen welke bedragen worden betaald voor welke schadeposten. Na ondertekening van dit contract is de letselschade beëindigd. Eventueel wordt er nog een belastinggarantie afgegeven door de verzekeraar aan u, waarmee de verzekeraar garandeert dat de bedragen, die u ontvangt voor uw verlies aan verdienvermogen, fiscaal onbelast zijn. Ook hierbij kunt u rekenen op de professionele en prettige begeleiding van Lefers Advocaten.