Letselschade van de werknemer en de zelfstandige

11 augustus 2022

Arbeidsongevallen komen helaas nog steeds vaak voor. In 2021 registreerde de Nederlandse Arbeidsinspectie 58 dodelijke arbeidsongevallen. In totaal waren er 3.482 meldingen van arbeidsongevallen. Door de groei van de hoeveelheid zelfstandigen en het krimpen van de sociale voorzieningen proberen veel mensen via het aansprakelijkheidsrecht hun schade te verhalen.

Ook als de werkgever een RI&E heeft, er een bedrijfshulpverlener is en er gecertificeerde machines zijn, dan nog kunnen er zware ongevallen plaatsvinden op de werkvloer. Denk aan valpartijen, verwonding door een machine of een vorkheftruck die een collega aanrijdt. De kans op schade is groot.

De wet bepaalt dat de werkgever jegens zijn werknemers (en ook jegens ingeleend personeel, stagiaires en ZZP-ers) een zorgplicht heeft voor de veiligheid. Dit staat in artikel 658 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (art. 7:658 BW).

Mocht een collega van een werknemer de schade veroorzaken, dan mag het slachtoffer op grond van artikel 6:170 BW de gezamenlijke werkgever aanspreken: die is aansprakelijk voor fouten van zijn ondergeschikten.

De zorgplicht van de werkgever is groot: hij moet niet alleen veilige machines en een veilige werkplaats ter beschikking stellen, maar moet er ook actief op toezien dat veiligheidsinstructies worden nageleefd. Doet hij dat niet, dan is de werkgever aansprakelijk. Een werkgever doet regelmatig een beroep op eigen schuld van de werknemer, maar de rechter oordeelt meestal dat dit niet aan de orde is. Ook als het ongeval elders plaatsvindt, is de werkgever toch vaak aansprakelijk.

De werknemer hoeft niet te bewijzen hoe het ongeval kon gebeuren. Hij hoeft alleen maar te stellen en aannemelijk te maken dat het ongeval gebeurde in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Als hij dat heeft gedaan, is de werkgever aansprakelijk, tenzij de werkgever aantoont dat hij niet is tekort geschoten in zijn zorgplicht of dat de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos handelde. Deze laatste optie is voor de werkgever een zeer lastige, zo blijkt uit de rechtspraak.

Een laatste ontsnappingsclausule is als de werkgever aantoont dat er geen oorzakelijk verband (causaal verband) is tussen de normschending en de schade van de werknemer. Ook dit is een lastige bewijslast.

In de huidige tijd van thuiswerken zien wij dat de zorgplicht van de werkgever ook geldt in de thuissituatie.

Grensgevallen zijn bijvoorbeeld cursussen, bedrijfsuitjes, sportdagen en team-building activiteiten. Ook dan zien wij vaak in de praktijk dat een werkgever ook dan aansprakelijk is voor letsel.

Bij dit alles heeft de werkgever op grond van goed werkgeverschap tegenwoordig de verplichting om voor zijn personeel, dat op de weg is, een goede verzekering af te sluiten voor eventuele verkeersongevallen en daaruit voortvloeiend letsel. Mocht je dus onderweg zijn voor je werk en een ongeval krijgen, dan adviseren wij altijd om na te gaan wat de werkgever heeft verzekerd voor zijn personeel.

Mocht je betrokken zijn bij een ongeluk op het werk, overleg dan tijdig met de specialisten van Lefers Advocaten welke rechten je hebt en waar je op moet letten.

Actueel - In de pers
Actueel - In de pers
Actueel - In de pers